مشروع الطرود الغذائية

على مشروع الطرود الغذائية الذي يهدف إلى تخفيف معاناة الفقراء والوقوف بجانبهم ومد يد العون في ظل الشهر الفضيل الذي تكثر فيه متطلبات الحياة

مشروع الطرود الغذائية

على مشروع الطرود الغذائية الذي يهدف إلى تخفيف معاناة الفقراء والوقوف بجانبهم ومد يد العون في ظل الشهر الفضيل الذي تكثر فيه متطلبات الحياة

CAMPAGNA RAMADAN KARIM 2017

In occasione del sacro mese di Ramadan, vogliamo sostenere la parte musulmana della popolazione Palestinese, fornendo loro cibo in modo da garantirgli almeno l’unico pasto della gi

COSTRUZIONE CASE DEMOLITE

Il progetto nasce dall’esigenza di ricostruire le case demolite volontariamente dalle forze di occupazione israeliane a danno dei palestinesi.

CARTELLA SCOLASTICA

Il nostro obiettivo è quello che ricreare le basi di una società emancipata a indipendente e ciò è possibile solo grazie all’istruzione

COSTRUZIONE POZZI D'ACQUA POTABILE

Il progetto nasce dall’esigenza di garantire a quelle aree, dove vivono principalmente i palestinesi dove c’è una scarsa risorsa di acqua, una fonte idrica.